Polityka prywatności

Przestrzegam polityki bezpieczeństwa danych osobowych, tak więc Państwa dane są u minie całkowicie bezpieczne. W każdej chwili mają Państwo prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych. Powierzenie mi Państwa danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Przekazane mi informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu na jaki wyrazili Państwo zgodę.

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.lapgap.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym

2.Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych jest Lapgap Edyta Nitecka Kołodziej

3.Dane osobowe zbierane przez Lapgap za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODOoraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

4 Sklep Internetowy Lapap dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1.Lapgap zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

  1. Dane osobowe Klientów są zbierane w celu:

– rejestracji konta w Sklepie Internetowym Lapgap, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3 W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

– adres e-mail

– dane adresowe: nr mieszkania, ulicę, miejscowość

– imię i nazwisko, nazwa firmy

– nr telefonu

  1. W przypadku zakupu Klient podaje

– adres e-mail

– dane adresowe:nr mieszkania, ulicę, miejscowość

– imię i nazwisko, nazwa firmy

– nr telefonu

5.Dane osobowe przekazane do Lapgap Sklep Internetowy podawane są dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami dotyczącymi sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

– Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sklep Internetowy Lapgap, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Lapgap co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

– Podmioty przetwarzające. Lapgap Sklep Internetowy korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Lapgap Sklepu Internetowego. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym.

– W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe przekazywane są firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych przez Klienta towarów.

3 Dane przechowywane są :

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sklep Internetowy tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, również do posprzedażowej obsługi Klienta, reklamacji.

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sklep Internetowy tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

– do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi

4 Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

– Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5 Prawa osób, których dane dotyczą. Klient zgodnie z ustawa ma prawo do:

1 Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

2 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

3 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)– podstawa prawna: art. 17 RODO.

4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

5 Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

6 Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

7 Prawo do przenoszenia danych czyli prawo do otrzymania danych i przeniesienia danych do innego Administratora– podstawa prawna: art. 20 RODO.

8 Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

9 Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

  1. Pliki  cookies, adres IP
  2. Lapgap Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Lapgap na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Lapgap produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy.
  3. Sklep Internetowy Lapgap wykorzystuje dwa typy plików cookies:

– cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

– cookies trwałe: są przechowywane pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych komputera Klientów.

  1. Sklep Internetowy Lapgap wykorzystuje cookies własne w celu:

– uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

– analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

  1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  2. Sklep Internetowy Lapgap może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Sklep Internetowy Lapgap przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego Lapgap, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
  3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

przeglądarka Internet Explorer; przeglądarka Microsoft EDGE; przeglądarka Mozilla Firefox; przeglądarka Chrome; przeglądarka Safari; przeglądarka Opera

 Zmiana Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie, Lapgap Sklep Internetowy, poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

Pytania związane z Polityką Prywatności proszę kierować na adres: lapgap.office@gmail.com

Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.