Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów lub zamawiania projektu online w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lapgap.pl.

Właścicielem portalu www.lapgap.pl, wykonawcą oraz sprzedawcą jest firma LapGap Edyta Nitecka Kołodziej  z siedzibą firmy w Wola Radziszowska 339  32-053 prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9441812105

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.lapgap.pl są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wszystkie projekty przedmiotów, fotografie, projekty wnętrz zamieszczone na stronie www.lapgap.pl są własnością firmy LapGap, nie mogą być wykorzystywane, kopiowane czy wprowadzane do obiegu bez zgody właściciela.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 6. Sklep Internetowy www.lapgap.pl  (Sklep, Sklep Internetowy, Strona www) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lapgap, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Projekt – projekt wnętrza zaprojektowany zgodnie z wytycznymi klienta, przez architekta Lapgap (projekt indywidualny).
 9. Formularz zamównienia  – zestaw pytań w formie elektronicznej, na które odpowiada klient, aby umożliwić projektantowi jak najlepsze dopasowanie projektu do oczekiwań klienta.
 10. Administrator – podmiot przechowujący dane osobowe Klientów  www.lapgap.pl.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.lapgap.pl są w złotych polskich.
 2. Podane ceny wolne są od podatku VAT.
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 7. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Realizacja mebli: stoliki, biblioteczka, skrzynie, krzesełko jest wykonywana do 7 dni roboczych. Nabywca jest informowany o stanie zamówienia przy większych zamówieniach  podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji – /częściowa realizacja, wydłużenie oczekiwania inne /. W tym przypadku konieczna jest ostateczna akceptacja klienta.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy. 

PROJEKT ONLINE

 1. Zamówienie projektu wnętrza online – Po przesłaniu formularza zamówienia projektant lapgap.pl kontaktuje się z klientem w celu ustalenia możliwego terminu i czasu realizacji projektu,  indywidualnego doboru elementów projektu, ostatecznej wyceny.
 2. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu od klienta niezbędnych danych (rzut, ankieta, konsultacja z projektantem) oraz dokonaniu przez niego płatności za projekt oraz elementy dodatkowe projektu.
 3. Płatność za projekt następuje dopiero po wstępnych ustaleniach oraz akceptacji nadesłanych materiałów przez architekta lapgap.
 4. Płatności można dokonać za pomocą przelewu internetowego.
 5. Klient otrzymuje gotowy projekt (wg zamówionej i opłaconej specyfikacji) w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail.
 6. Czas realizacji projektu wynosi od 5 do 10 dni roboczych, liczony od momentu dostarczenia przez klienta wszystkich wymaganych danych (formularz zamówienia, akceptacja regulaminu, kompletny rzut, wypełniona ankieta), oraz potwierdzenia przelewu.
 7. Czas realizacji może ulec wydłużeniu w zależności od stopnia skomplikowania danego pomieszczenia oraz w przypadku konieczności dosłania przez klienta dodatkowych danych dotyczących projektowanego pomieszczenia.
 8. Przystępując do realizacji zamówienia on-line bazujemy na informacjach i danych otrzymanych od Państwa. Nie bierzemy więc odpowiedzialności za ewentualne błędy i rozbieżności wynikające ze źle dokonanych pomiarów. Proponujemy jednak poprawki w projekcie, jeśli problem zostanie zidentyfikowany do dwóch tygodni od przekazania projektu aranżacji wnętrz.

Prawa autorskie i majątkowe

 1. Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do projektu zakupionego na www.lapgap.pl.
 2. Zabrania się udostępniania projektu osobom trzecim i rozprowadzania zakupionego projektu.
 3. Zabrania sie kopiowania formy mebli, produktów, zdjęć firmy LapGap.
 4. Wszystkie produkty LapGap sa chronione prawem autorskim.
 5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

Koszty, płatności, wysyłka, odbiór

 1. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Kupujący zamawiający więcej niz jedną rzecz może prosić o odrębną wycenę transportu. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili. 
 2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej DPD. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon.
 4. Podane ceny są wolne od podatku Vat /Lapgap na daną chwilę nie wystawia faktur vat/
 5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody do czedo Klient ma prawo, oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U.Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, w przypadku projektu od dnia jej zawarcia. Do zachowania  tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 14 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

Reklamacje

 1. Reklamacje będa rozpatrywane w terminie czternastu  dni roboczych od otrzymania. Reklamacje przyjmowane sa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@lapgap.pl.Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumpcyjnej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 2. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko po sporządzeniu protokołu szkody w obecności kuriera. Zamawiający powinien odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki.
 4. Podstaw reklamacji nie obejmują: 1. różnice kolorów mogące wynikać z innych ustawień wyświetlania, czy parametrów monitora Zamawiającego. 2. różnice faktury słojów drewna wynikające ze spacyfiki materiału płyty stolarskiej czy sklejki brzozowej z której nasze meble są wykonane. 
 5. Wszystkie meble które są wykonane „na wymiar” tzn. pod konktetny wymiar dziecka, również meble które są w jakikolwiek inny sposób modyfikowane na życzenie klienta /konfiguracja mebla, wymiary, kolory/ nie podlegaja zwrotom. 
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Zamawiającego, wszelkie koszty wyżej wymienionych reklamacji pokrywa Zamawiający.
 7. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi zamawiający. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODOoraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.
 3. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Lapgap Sklep Internetowy. 
 4. Zasady Ochrony Danych Osobowych zwarte są w Polityce Prywatności https://lapgap.pl/polityka-prywatnosci/

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.